Listen or Distribute


Listen amazing music from emerging and major artists.


Get your music on Spotify, iTunes/Apple Music, Instagram, Amazon Music, TikTok, Youtube Music & more.Kêu gọi tất cả những người sáng tạo

Truy cập NeMusic để kết nối với người hâm mộ, chia sẻ âm thanh của bạn và tăng lượng khán giả của bạn.

  • Tải lên bài hát
  • Kiểm tra số liệu thống kê

Sẵn sàng để khuấy động thế giới của bạn.